Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definitie
1.1. Fijnproevers: Fijnproevers valt onder besloten vennootschap Op Smaak BV, statutair gevestigd te (5521 DJ) Eersel (Nederland), aan de Sigarenmaker 12d en is geregisteerd bij de kamer van koophandel onder nummer 17102425.
1.2. Koper: de (rechts-)persoon met wie Fijnproevers een overeenkomst aangaat.
1.3. Overeenkomst(en): de overeenkomst(en), inzake de koop en levering van een product.
1.4. Product(en): zaken, welke Fijnproevers op haar website welke koper kan bestellen.
1.5. Website: de website van Fijnproevers, te vinden onder de URL http://www.fijn-proevers.nl
1.6. Webshop: de webshop van Fijnproevers, waar de koper producten kan bestellen, eveneens te vinden onder de URL http://www.fijn-proevers.nl

2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken derhalve deel uit van iedere overeenkomst, aanbieding of order tussen Fijnproevers (hierna te noemen ‘verkoper’) als verkoper en koper anderzijds, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Toepasselijkheid van door de koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.3. De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen. De nieuwe algemene voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun kennisgeving aan de koper.

3. Prijzen
3.1. Alle prijzen (genoteerd in Euro) op de webshop zijn inclusief BTW.
3.2. Alle prijzen op de webshop zijn exclusief verzendkosten en eventuele andere overheidslasten.
3.3. De prijs zoals vermeld in de op het tijdstip van de levering geldende officiële prijslijst van verkoper geldt, tenzij bij het tot stand komen van de overeenkomst uitdrukkelijk een andere prijs is overeengekomen.
3.4. Fijnproevers behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen overeenkomstig wijzigingen van kostprijsbepalende factoren.
3.5. Bestellingen die een totaal factuurbedrag van €75,00 te boven gaan, zijn in beginsel inclusief verzendkosten; Fijnproevers behoudt zich het recht voor hiervan, om haar moverende redenen, af te wijken.

4. Levering / Levertermijnen
4.1. De levering van de goederen geschiedt voor rekening van verkoper tot aan de losplaats van koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2. Verkoper zal al het mogelijke doen om de afgesproken levertermijn te respecteren. De enkele overschrijding van de overeengekomen levertermijn zal geen verzuim van verkoper opleveren en zal geen aanleiding geven tot enige schadevergoedingsverplichting aan de zijde van verkoper.
4.3. Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien verkoper daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend en de chauffeur hiertoe een retouropdracht kan overleggen.
4.4. Verkoper is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.5. De wijze van het transport/ de verzending, alsmede de wijze van verpakken van de producten wordt door Verkoper bepaald.

5. Klachten
5.1. Indien de door verkoper geleverde goederen waarneembaar niet aan de overeenkomst beantwoorden, is koper gehouden dit direct bij aflevering te kennen te geven en de gebreken te (doen) vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument. Klachten wegens gebreken die bij de levering niet konden worden vastgesteld, dienen schriftelijk te geschieden en onmiddellijk nadat koper deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering. Bij klachten dienen bewijsstukken (o.a. foto’s), monsters, opgave van productienummers enz. meegezonden te worden.
5.2. Telefonische klachten dienen binnen de termijn en op de wijze als vermeld in 6.1 eveneens schriftelijk te worden bevestigd.
5.3. Elk recht tot het indienen van een klacht vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van de goederen door koper of derden.

6. Betaling
6.1. De betaling kan geschieden via IDEAL, contant op locatie of via een factuur op rekening.
6.2. Betaling op rekening door koper dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de door verkoper aangewezen bankrekening. Koper is direct in verzuim vanaf de dag nadat de overeengekomen dan wel geldende betalingstermijn is verstreken.
6.3. Verkoper heeft altijd het recht om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te vorderen of op andere wijze voor betaling zekerheid te eisen.
6.4. Bij niet tijdige betaling binnen de in artikel 7.1 gestelde termijn is een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand, of de wettelijke (handels-)rente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de in artikel 7.1 gestelde betalingstermijn.
6.5. Bij niet tijdige betaling binnen de in artikel 7.1 gestelde termijn is de Koper incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.
6.6. De koper is niet gerechtigd op grond van beweerdelijke gebreken aan een product, en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na levering over op koper.
7.2. Alle door verkoper afgeleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat koper de volledige koopprijs heeft voldaan.
7.3. Indien de koper met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens verkoper tekortschiet of indien gegronde vrees bestaat dat de koper in haar verplichtingen zal tekortschieten, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen.

8. Zorgplicht
8.1. Koper zal de geleverde goederen steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de goederen, dan wel de reputatie (van de merken) van verkoper zouden kunnen worden aangetast.
8.2. Alle publiciteitsmateriaal van welke aard ook blijft eigendom van de verkoper. Het wordt aan de koper slechts in bruikleen gegeven en moet op eerste aanvraag van de verkoper in goede staat aan deze laatste worden teruggegeven.

9. Bonus/ Korting
Indien een bonus of enige andere kortingsregeling is overeengekomen, is deze eerst opeisbaar indien koper al zijn contractuele en wettelijke verplichtingen jegens verkoper volledig en stipt is nagekomen.

10. Aansprakelijkheid
10.1. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van verkoper, dan wel één of meerdere leidinggevenden.
10.2. Ingeval verkoper in tegenstelling tot sub 11.1. aansprakelijk is voor enige schade, reikt deze aansprakelijkheid niet verder dan directe schade aan zaken of personen en strekt deze aansprakelijkheid nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of (andere) gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten.
10.3. Indien verkoper niettemin toch aansprakelijk wordt geacht, is de aansprakelijkheid beperkt tot die schade die door de verzekeraar van verkoper, op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering, wordt uitgekeerd.
10.4. Indien de wederpartij consument is, gelden voor de aansprakelijkheid van verkoper de wettelijke bepalingen.
10.5. Met betrekking tot het symbool als bedoeld in de International Article Numbering Association (EAN) regeling, is verkoper in geen geval aansprakelijk tenzij hij de voorschriften van de EAN niet heeft opgevolgd.

11. Recall
11.1. Indien een van partijen (koper of verkoper) bekend wordt met een gebrek aan de geleverde goederen (inclusief verpakkingen), dan dient deze partij de andere partij onmiddellijk daarover te informeren, onder vermelding van:
a. het soort gebrek;
b. de getroffen goederen;
c. alle andere informatie die van belang kan zijn.
11.2. Partijen zullen vervolgens in overleg alle gezien de omstandigheden noodzakelijke maatregelen nemen. Slechts verkoper is gerechtigd de beslissing te nemen welke maatregelen genomen zullen worden en hoe de uitvoering ervan zal plaatsvinden. Koper dient alle redelijke medewerking bij de uitvoering van deze maatregelen te verlenen.
11.3. Koper is verplicht alle informatie omtrent daadwerkelijk of eventueel te nemen maatregelen geheim te houden.
11.4. Reële kosten welke aantoonbaar ontstaan als gevolg van een recall kunnen schriftelijk ingediend worden bij de verkoper.

12. Overmacht
12.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming die de schuldenaar niet kan worden aangerekend. Mocht verkoper door overmacht niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichting te voldoen, dan zal verkoper gerechtigd zijn om, zonder tekort te schieten, de levering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachtstoestand zal zijn beëindigd.
12.2. Mocht de overmachtstoestand langer dan een maand duren, dan zal zowel verkoper als koper gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
12.3. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie verkoper een en ander betrekt, staking (in welke vorm dan ook), gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van verkoper. Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van verkoper – onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien – die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of duurder maakt.

13. Wederverkoop
Koper is niet gerechtigd de door verkoper afgeleverde goederen door te verkopen en door te leveren.

14. Intellectueel eigendom
14.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet of op grond van enige andere rechtsregel van het (internationale) intellectuele eigendomsrecht, in het bijzonder de rechten inzake door verkoper ontworpen of tot stand gebrachte schetsen, litho’s, foto’s, tekeningen en modellen, recepten, bereidingswijze, (installatie) plannen en dergelijke.
14.2. Alle door verkoper verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, bereidingswijzen, schetsen, tekeningen, software en dergelijke zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennisneming van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken het tegendeel blijkt.